Serwis

Oferta tygodnia

Customer Love

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.bezdotykowa.pl

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

Nasz Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul.Półłanki 31A, 30-740 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000297616, NIP:  6792956756, REGON: 120596474, Kapitał zakładowy: 50.000-zł.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.bezdotykowa.pl prowadzony jest przez Nasz Serwis sp. z o.o. w Krakowie. Dane i informacje dotyczące działalności prowadzonej przez Nasz Serwis sp. z o.o. przedstawione są powyżej.

    2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

    3. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

    4. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.

    5. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami, to jest Umowy zawartej pomiędzy Klientem jako Kupującym a Sprzedawcą. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

    6. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

    7. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się tekście ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2017 r.poz. 2070 z p. zmianami). Aktualne brzmienie powołanej Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/.

    8. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.bezdotykowa.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad fizycznych i prawnych.

    9. Ceny podane na stronie Sklepu www. bezdotykowa.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości.

    10. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej www.bezdotykowa.pl.

    11. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi. Za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość ze Sprzedawcą nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty ani świadczenia.

    12. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego www.bezdotykowa.pl jest sprzedaż detaliczna i hurtowa produktów za pośrednictwem sieci Internet.

    13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz.  459 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 poz. 683), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.  z 2017 r. , poz. 1219 ze zm.) oraz  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

    14. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny , które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

    15. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

1) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

2) mediację,

3) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

4) uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

5) skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR; stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet; europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę; poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

II. DEFINICJE

 

    1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami. Regulamin informuje o obowiązkach oraz uprawnieniach Stron Umowy;

    2. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca. Przez Strony Umowy  łącznie rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę.

    3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy. Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, które dostępne są w Sklepie;

    4. KANAŁY KOMUNIKACJI – określone w części I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  pkt. 11 formy składania zamówień na odległość, to jest za pośrednictwem strony internetowej www.bezdotykowa.pl.

    5. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.bezdotykowa.pl, za pośrednictwem którego realizowane są transakcje określone w Regulaminie.

    6. SPRZEDAWCA – Nasz Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul.Półłanki 31A, 30-740 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000297616, NIP:  6792956756, REGON: 120596474, Kapitał zakładowy: 50.000-zł.

    7. USŁUGODAWCA – Nasz Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul.Półłanki 31A, 30-740 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000297616, NIP:  6792956756, REGON: 120596474, Kapitał zakładowy: 50.000-zł.

    8. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.bezdotykowa.pl

    9. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego www.bezdotykowa.pl, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

    10. KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;

    11. ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego www.bezdotykowa.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży;

    12. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego www.bezdotykowa.pl;

    13. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym www.bezdotykowa.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;

    14. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym www.bezdotykowa.pl;

    15. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego www.bezdotykowa.pl;

    16. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego www.bezdotykowa.pl.

    17. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej www.bezdotykowa.pl formy płatności;

    18. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;

    19. DOKUMENT SPRZEDAŻY – faktura VAT lub paragon, w zależności od wskazań Kupującego;

    20. ZAŁĄCZNIKI – informacje o prawie odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy;

    21. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;

    22. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;

    23. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;

    24. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;

    25. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje w posiadanie produkt będący przedmiotem zawartej Umowy;

    26. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;

    27. PRZEDMIOT UMOWY– wybrane przez Kupującego produkty, będące przedmiotem Umowy. Do zakresu przedmiotu Umowy zalicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, to jest usług świadczonych w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;

    28. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcje systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań związanych z korzystaniem z portalu i Sklepu internetowego www.bezdotykowa.pl, to jest: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym www.bezdotykowa.pl; możliwość złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym www.bezdotykowa.pl, bez jednoczesnej obecności stron (złożenie zamówienia na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r.  poz. 138 ze zm.);

    29. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez wypełnienie dostępnych pól formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;

    30. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję danych;

    31. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu.

 

III. REJESTRACJA

 

    1. Rejestracja w Sklepie internetowym www.bezdotykowa.pl jest dobrowolna i bezpłatna.

    2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie internetowym Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje dane identyfikacyjne.

    3. Użytkownik w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu Rejestracji w Sklepie internetowym zobowiązany jest podać następujące dane:

1) Imię

2) Nazwisko

3) Adres e-mail

4) Hasło

5) Powtórz hasło

 

    4. Przesłanie przez Użytkownika wypełnionego w sposób skuteczny formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

1) zapoznaniem się przez Użytkownika z opisem i zakresem Usług świadczonych odpłatnie oraz warunkami ich świadczenia przez Administratora;

2) zapoznaniem się przez Użytkownika z postanowieniami Regulaminu oraz ich akceptacją i zobowiązaniem się do ich przestrzegania;

3) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, że wypełnienie formularza rejestracyjnego jest dobrowolne;

4) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;

5) upoważnieniem Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną, to jest danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, w celu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika oraz dla celów statystycznych Administratora.

    5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik będący osobą fizyczną, może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Administrator wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Administratorowi lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie powyższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia jednocześnie następujące fakty:

1) zgoda na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celach marketingowych jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;

2) Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania;

3) Udostępnienie Administratorowi przez Użytkownika będącego osobą fizyczną jego danych osobowych następuje poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

    6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych przez Użytkownika będącego osobą fizyczną, oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora lub reklamodawców współpracujących z Administratorem, na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym.

    7. Użytkownik niebędący osobą fizyczną może w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora lub reklamodawców współpracujących z Administratorem na adres poczty elektronicznej tego Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym. Zgoda Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. Przy czym zgoda taka nie jest wymagana, o ile podany przez ww. Użytkownika niebędącego osobą fizyczną adres poczty elektronicznej jest jego podstawowym firmowym adresem e-mail, udostępnionym w szczególności na jego stronie internetowej.

    8. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika. Weryfikacja może nastąpić w celu ustalenia, czy dane podane przez Użytkownika są zgodne z prawdą. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia Administratorowi przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę Administratora.

    9. Podanie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub niepełnych uprawnia Administratora do odmowy potwierdzenia Rejestracji i przyjęcia zamówienia na Usługi świadczone odpłatnie lub, w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości w/w danych po rozpoczęcia świadczenia Usług, uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

    10. Użytkownik  jest zobowiązany do zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim swojego Hasła oraz nie jest uprawniony do jego udostępniania jakimkolwiek osobom trzecim. W przypadku udostępnienia Hasła przez Użytkownika jakiekolwiek nieuprawnionej osobie trzeciej, Administrator nie ponosi skutków za skutki powyższego udostępnienia, w szczególności skutki wynikające z posługiwania się danymi Użytkownika przez osoby trzecie.

    11. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.

    12. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest o ich aktualizację.

    13. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony o ich aktualizację i poinformowania o tym Sklepu.

    14. W celu dokonania pomyślnego zakupu w Sklepie internetowym Użytkownik zobowiązany jest do podania danych koniecznych do realizacji zamówienia, to jest następujących danych:

1) Imię

2) Nazwisko

3) Adres

4) Kod pocztowy

5) Miasto

6) Kraj

7) Adres E-mail

8) Telefon

Dane do wysyłki zamówienia dla osób fizycznych i firm

1) Imię /Nazwa firmy

2) Nazwisko/NIP

3) Kraj

4) Ulica

5) Nr domu/mieszkania

6) Miasto

7) Kod pocztowy

    15. Opcjonalnie Klient może podać dane płatnika, zgodnie ze wskazanymi określonymi w pkt. 3.

    16. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza zamówienia zostaje określony sposób wysyłki.

    17. Wysyłka zamówienia jest odpłatna. Szczegóły dotyczące płatności za wysyłkę zamówienia określa dział VI Regulaminu-  Realizacja Zamówienia.

    18. Opcjonalnie Klient może również wprowadzić uwagi do składanego przez siebie zamówienia.

 

IV. ZAMÓWIENIA

 

    1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej www.bezdotykowa.pl.

    2. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, powyższe informacje stanowią zaproszenie skierowane do potencjalnych Kupujących do zawarcia Umowy sprzedaży.

    3. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, to jest ofertę złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

    4. Rejestracja i założenia Konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie www.bezdotykowa.pl. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji, korzystając z możliwości formularza zamówienia.

    5. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

    6. „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

    7. Celem sfinalizowania zamówienia należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji określających odpowiednio parametry zamówienia dotyczące płatności i sposobu dostawy. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku konta poprzez podanie w formularzu danych niezbędnych do realizacji Umowy przez Sprzedawcę.

    8. Kupujący składając zamówienie fakultatywnie może wprowadzić uwagi do składanego zamówienia,  poprzez ich umieszczenie we wskazanym do tego miejscu. W tym miejscu Kupujący może również wybrać inny adres dostawy niż adres wynikający z danych podanych przy rejestracji.

    9. Po wypełnieniu koniecznych pól zamówienia należy wybrać przycisk „realizuj zamówienie”.

    10. Po złożeniu prawidłowego Zamówienia, Kupujący uzyskuje dostęp do informacji o szczegółowych danych Zamówienia obejmujących: dane nabywcy i dane adresowe, kwotę zamówienia i formę jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez Kupującego elementów, w celu skutecznego złożenia Zamówienia należy wybrać przycisk „realizuj zamówienie”. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie przez Sklep internetowy mailowo na adres wskazany przez Kupującego zamówienia złożonego uprzednio przez Kupującego.

    11. Kupujący może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w Zamówieniu, lub wycofać Zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.

    12. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.

    13. Datą wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest data odbioru przesyłki przez Kupującego.

 

V. SPOSÓB PŁATNOŚCI

 

    1. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).

    2. Sprzedawca w ramach realizowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego transakcji przewiduje następujące rodzaje płatności:

            1) Zapłata przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki lub w kasie punktu odbioru osobistego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień lub w szczególnych przypadkach odmowę sprzedaży produktów przy tej formie płatności.

            2) Przedpłata przelewem na rachunek bankowy – po zarezerwowaniu zamówionych produktów, Klient otrzymuje na e-mail numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, zamówienie jest niezwłocznie przekazywane do magazynu Sprzedawcy w celu przygotowania wysyłki.

            3) Przelew online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez 

serwis przelewy24  będący własnością PAYPRO Spółka akcyjna ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000-zł. Dostępne są następujące banki umożliwiające powyższą formę płatności: mTransfer, MultiTransfer, Przelew24BZWBK, Pekao24Przelew, BPH, Inteligo, Nordea, iPKO, ING, Raiffeisen Polbank , Millennium, BGŻ, Kredyt Bank, Citi Handlowy, Deutsche Bank, Getin Bank, Invest Bank, Meritum Bank, Eurobank, Alior Bank, Alior Sync, Crédit Agricole. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

    3. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

    4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień realizowanych na podstawie zamówień złożonych przez zmianą powyższych cen lub kosztów.

    5. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

    6. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi wpłacając określoną w zamówieniu kwotę na poniższe konto bankowe: 29 1940 1076 3195 7683 0000 0000. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia, który znajduje się w mailowym potwierdzeniu Zamówienia przesłanym przez Sklep internetowy na adres wskazany przez Kupującego.

 

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

    1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

    2. Dostawy są realizowane poprzez firmę kurierską UPS Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu i potwierdzeniu zamówienia przez Sklep internetowy www.bezdotykowa.pl i jest realizowana w ciągu 2-7 dni roboczych.

    3. W niektórych przypadkach dostawa może wynosić do 14 roboczych dni. W takich przypadkach Kupujący jest informowany o tym przy potwierdzaniu zamówienia przez Sklep.

    4. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu. Koszty dostawy na terenie Polski wynoszą aktualnie:

1) 19,90+5. złote w przypadku opłaty zamówienia za pobraniem.

    5. Zamówienia realizowane są w dni robocze od 8.00 – 14:00.

    6. Informacja o realizacji zamówienia przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą mailową na wskazany adres kontaktowy przy złożeniu zamówienia.

    7. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

    8. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.

    9. Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 22 ze zn. 1 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę, to jest kuriera, operatora pocztowego, spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwia i przyspiesza dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najkrótszym terminie ze Sprzedawcą telefonicznie: (+ 48)  500 093 550 bądź na adres e-mail: biuro@bezdotykowa.pl

    10. Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.22 ze zn. 1 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę, to jest w obecności kuriera lub operatora pocztowego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie:  (+ 48)  500 093 550 bądź na adres e-mail: biuro@bezdotykowa.pl.

    11. Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku bardzo ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu do momentu ich wydania Klientowi, ponosi Sprzedający.

 

VII. REKLAMACJE – RĘKOJMIA

 

    1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 22 ze zn. 1 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za wady fizyczne lub prawne Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego ( rękojmia).

    2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

    3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

    4. W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

    5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:

        1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

        2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

        3) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

        4) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym

    6. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

    7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5 ppkt. 3) wyłącznie w sytuacji gdy:

        1) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;

        2) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;

        3) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą

    8. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

    9. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.

    10. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

        1) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

        2) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;

        3) żądać wymiany produktu na wolny od wad;

        4) żądać usunięcia wady.

    11. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

    12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument zobowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

    13. Sprzedawca zaleca, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć do zwracanej rzeczy opis niezgodności towaru z Umową.

    14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

    15. Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 1) lub 2) może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

    16. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

    17. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.

    18. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.

    19. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

    20. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

    21. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania ego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

    22. Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

    23. Konsument, w przypadku opisanym powyżej, może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część związanych z tym kosztów w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

    24. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 ze zn. 1 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

    25. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 działu VII Regulaminu, Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

    26. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.

    27. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.

    28. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może od Sprzedawcy żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesu. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej:

- koszt przesyłki zwrotnej ponosi kupujący

    29. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

    30. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.

    31. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

    32. Adresem reklamacyjnym do realizacji rękojmi jest: Nasz Serwis spółka z o.o., ul.Półłanki 31A, 30-740 Kraków.

    33. Będąc Konsumentem możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR. Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę.

    34. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

 

VIII. GWARANCJA

 

    1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego www.bezdotykowa.pl są objęte gwarancją Sprzedawcy oraz Producenta. Producent jak i Sprzedawca udzielają rocznej gwarancji na zakupiony produkt. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w dziale VII Reklamacja – Rękojmia.

    2. Adresem do realizacji gwarancji jest: Nasz Serwis spółka z o.o., ul.Półłanki 31A, 30-740 Kraków.

 

IX. WYMIANA

 

    1. Kupującemu przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania produktu.

    2. Koszty wysyłki w dwie strony, to jest do Sprzedawcy i do Kupującego, ponosi Kupujący.

    3. Odsyłany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt.

    4. Wymiana zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki przez Sklep nie później niż do 14 dni roboczych od daty otrzymania, pod warunkiem dostępności żądanego towaru.

 

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

 

    1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 oraz art. 35 Ustawy o prawach konsumenta , składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: biuro@bezdotykowa.pl bądź też listownie na adres: Nasz Serwis spółka z o.o., ul.Półłanki 31A, 30-740 Kraków.

    2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i jest dostępne również pod adresem www.bezdotykowa.pl lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.

    3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu należności.

    4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

    5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

    6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

    7. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.

    8. Sprzedawca ma obowiązek zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez Konsumenta tylko w przypadku otrzymania przez niego towaru wadliwego. 

    9. Koszty takiej wysyłki pokrywa Sprzedawca, a jej wartość określona jest przez cennik usług powszechnych Poczty Polskiej w obrocie krajowym i zagranicznym i wynosi do 30. zł.

    10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

    11. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:

        1) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu numeru konta podanego przez Konsumenta przy składaniu reklamacji.

        2) w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

        3) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;

    12. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

    13. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

    14. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta .

    15. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

    16. Konsumentowi, w odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:

        1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy

        2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

        3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

        4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

        5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

        6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

        7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

        8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

        9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

        10) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy

        11) o prenumeratę;

        12) zawartej na drodze aukcji publicznej;

        13) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

        14) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 

XI. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

    1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bezdotykowa.pl następujące Usługi Elektroniczne:

1) założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym

2) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz.

    2. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

    3. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawarte są na czas nieoznaczony.

    4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.

    5. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana minimalna rozdzielczość monitora 1200x800 pikseli.

    6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym nie zamówionej informacji handlowej.

    7. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego www.bezdotykowa.pl poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: biuro@bezdotykowa.pl lub pisemnie na adres: Nasz Serwis spółka z o.o.,ul.Półłanki 31A, 30-740 Kraków . Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia złożenia reklamacji.

    8. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bezdotykowa.pl lub pisemnie na adres: Nasz Serwis spółka z o.o., ul.Półłanki 31A, 30-740 Kraków.

    9. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

    10. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.

    11. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

    12. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

 

XII. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

    1. Dane osobowe zawarte w Formularzu Rejestracyjnym, Administrator przechowuje i przetwarza w sposób oraz w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzenie, Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz z ustawą z dna 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

    2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest: Nasz Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul.Półłanki 31A, 30-740 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000297616, NIP:  6792956756, REGON: 120596474, Kapitał zakładowy: 50.000-zł.

    3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia przez Administratora usług wymagających zarejestrowania w Sklepie internetowym.

    4. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem Umowy, w tym założeniem konta w Sklepie internetowym, będą przetwarzane w następujących celach:

a) zawarcia i realizacji Umowy, w tym świadczenia usług koniecznych do wykonania Umowy, 

b) prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,

c) archiwizacji, 

d) prowadzenia działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, 

e) udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski.

    5. Państwa dane osobowe są także przetwarzane dla wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów Administratora lub odbiorców danych oraz w celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest jedna z poniższych przesłanek:

a) udzielona zgoda;

b) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

c) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

d) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów,  realizowanych przez Administratora, w tym udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

    7. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych przez Sklep internetowy, na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

    8. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

a) procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w jego imieniu;

b) podmiotom współpracującym oraz kontrahentom Administratora, w zakresie koniecznym do realizacji celów przekazania danych osobowych opisanych wyżej;

c) firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać przesyłki do Państwa;

d) kancelariom prawnym, którym Administrator zlecił np. prowadzenie postępowania;

e) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

f) podmiotowi, który jest odpowiedzialna za obsługę danego produktu lub serwisu internetowego;

g) podmiotowi realizujacego płatności elektroniczne, to jest na rzecz Administratora obsługiwanego przez serwis przelewy24  będący własnością PAYPRO Spółka akcyjna, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000-zł PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000274399, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań; dane będą przetwarzane w celu obsługi płatności.

9. Państwa dane będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na FB, czyli w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu oprogramowania stosowanego do realizacji profilowania (np. Google Analitics).

10. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 

a) przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określny czas, w szczególności przepisy ustawy o rachunkowości oraz ustawy Ordynacja podatkowa,

b) okres przez jaki są świadczone usługi,

    c) okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora wynikających z umów zawartych przy Państwa udziale,

d) okres, na jaki została udzielona zgoda.

 

11. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,

b) sprostowania danych, 

c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

d) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,

f) przeniesienia Państwa danych osobowych.

    12. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    13.  Administrator korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowny to profilowanie. Profilowanie jest wykonywane w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Na podstawie danych z profilowania możliwe jest skonstruowanie odpowiednich informacji marketingowych oraz ofert, jakie Państwo będą otrzymywać, to jest ofert dopasowanych do Państwa potrzeb.

    14. Administrator stosuje wszelkie prawem wymagane zabezpieczenia dotyczące ochrony danych osobowych. Wymogi dotyczące ochrony danych osobowych określone są w szczególności przez następujące przepisy:

a) ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.  z 2017 r. , poz. 1219 ze zm.)

 oraz  

b) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 

XIII. TECHNICZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA 

 

    1. Dane chronione są w szerokim zakresie, z przyjętą w takich przypadkach starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Stosujemy bezpieczne mechanizmy ochrony przekazywania/przesyłu informacji o danych osobowych. Dane chronione są przy wykorzystaniu najlepszych, zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. serwer na którym znajduje się oprogramowanie jest usytuowany w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników Administratora zajmująca się administracją bazy.

    2. Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem bezpiecznych mechanizmów ochrony przekazywania/przesyłu informacji o danych osobowych. Transmisja informacji o danych osobowych odbywa się w protokole SSL (Secure Socket Layer v3). Metoda ta polega na kodowaniu i dekodowaniu danych pomiędzy przeglądarką klienta a serwerem. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną witryną - stosującą protokół SSL- wysyłany jest do użytkownika komunikat o bezpiecznym połączeniu oraz pojawia się symbol kłódki (w zależności od przeglądarki w różnym miejscu- może to być w prawej części paska stanu lub na pasku nawigacji). Do weryfikacji bezpieczeństwa witryny SSL stosuje się certyfikaty tożsamości, które pozwalają na sprawdzenie uprawnień serwerów i użytkowników. Certyfikaty wydają firmy badające i potwierdzające zastosowanie bezpiecznych rozwiązań na stronie WWW. 

    3. Dane gromadzone są i przechowywane na serwerach, które nie maja dostępu do sieci publicznej.

    4. Płatności internetowe obsługiwane są przez:  serwis przelewy24  będący własnością PAYPRO Spółka akcyjna, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000-zł. Wszelkie poufne dane dotyczące Państwa płatności są jedynie w centrum autoryzacyjnym serwisu przelewy24 i nie są nam ujawniane.

    5. Wysokie bezpieczeństwo dla transakcji elektronicznych zapewniane jest przez zastosowanie silnych zabezpieczeń transakcji. W przypadku e-przelewów zostaniecie Państwo przekierowani na stronę logowania wybranego banku i będziecie mogli bezpośrednio na witrynie bankowej zlecić dokonanie płatności.

 

XIV. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

    1. Administrator w pełni szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich Klienów Sklepu internetowego. Administrator zachowuje szczególna dbałość o przetwarzanie i ochronę danych osobowych Klientów w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z transakcji w ramach Sklepu internetowego. 

    2. Administrator wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu zapobieganie ingerencji osób trzecich w prywatność Klientów. 

    3. Administrator stosuje mechanizm plików "cookies", które zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu rozpoznawanie Kienta przy ponownym korzystaniu z usług Sklepu internetowego. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta  oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klienta, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów. 

    4. Szczegółówe informacje dotyczące działań podejmowanych w ramach ochrony danych osobowych Klientów oraz mechanizmów stosowania plików „cookies” opisuje Polityka prywatności, zamieszczona na stronie Sklepu internetowego www.bezdotykowa.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

    5. Wszelkie pytania związane z Polityką prywatności należy kierować do Administratora drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

Nasz Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul.Półłanki 31A, 30-740 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000297616, NIP:   6792956756, REGON:  120596474, Kapitał zakładowy: 50.000-zł,  strona internetowa: www.bezdotykowa.pl, adres poczty elektronicznej: biuro@bezdotykowa.pl

 

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

    1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

    2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto zarejestrowane w ramach Sklepu internetowego www.bezdotykowa.pl.

    3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.22 ze zn. 1 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

    4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 ze zn1 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

    5. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

        1) telefon: (+48)  500 093 550  w godz. 9-16 w dni robocze

        2) e-mail: biuro@bezdotykowa.pl

        3) pisemnie na adres: Nasz Serwis spółka z o.o.,  ul.Półłanki 31A, 30-740 Kraków.

    6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego www.bezdotykowa.pl.

    7. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

    8. Nazwa Sklepu internetowego www.bezdotykowa.pl, adres pod którym jest dostępny: www.bezdotykowa.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

    9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.

 

Załączniki:

- informacja o prawie odstąpienia od umowy

wzór formularza odstąpienia od umowy

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
www.bezdotykowa.pl.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:
Nasz Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul.Półłanki 31A, 30-740 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000297616, NIP:  6792956756, REGON: 120596474, Kapitał zakładowy: 50.000-zł.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
    1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.bezdotykowa.pl prowadzony jest przez Nasz Serwis sp. z o.o. w Krakowie. Dane i informacje dotyczące działalności prowadzonej przez Nasz Serwis sp. z o.o. przedstawione są powyżej.    2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.    3. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.    4. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.    5. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami, to jest Umowy zawartej pomiędzy Klientem jako Kupującym a Sprzedawcą. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.    6. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.    7. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się tekście ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2017 r.poz. 2070 z p. zmianami). Aktualne brzmienie powołanej Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/.    8. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.bezdotykowa.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad fizycznych i prawnych.    9. Ceny podane na stronie Sklepu www. bezdotykowa.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości.    10. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej www.bezdotykowa.pl.    11. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi. Za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość ze Sprzedawcą nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty ani świadczenia.    12. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego www.bezdotykowa.pl jest sprzedaż detaliczna i hurtowa produktów za pośrednictwem sieci Internet.    13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz.  459 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 poz. 683), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.  z 2017 r. , poz. 1219 ze zm.) oraz  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).    14. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny , które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.    15. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:1) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,2) mediację,3) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,4) uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.5) skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR; stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet; europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę; poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr.
II. DEFINICJE
    1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami. Regulamin informuje o obowiązkach oraz uprawnieniach Stron Umowy;    2. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca. Przez Strony Umowy  łącznie rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę.    3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy. Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, które dostępne są w Sklepie;    4. KANAŁY KOMUNIKACJI – określone w części I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  pkt. 11 formy składania zamówień na odległość, to jest za pośrednictwem strony internetowej www.bezdotykowa.pl.    5. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.bezdotykowa.pl, za pośrednictwem którego realizowane są transakcje określone w Regulaminie.    6. SPRZEDAWCA – Nasz Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul.Półłanki 31A, 30-740 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000297616, NIP:  6792956756, REGON: 120596474, Kapitał zakładowy: 50.000-zł.    7. USŁUGODAWCA – Nasz Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul.Półłanki 31A, 30-740 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000297616, NIP:  6792956756, REGON: 120596474, Kapitał zakładowy: 50.000-zł.    8. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.bezdotykowa.pl    9. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego www.bezdotykowa.pl, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.    10. KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;    11. ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego www.bezdotykowa.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży;    12. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego www.bezdotykowa.pl;    13. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym www.bezdotykowa.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;    14. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym www.bezdotykowa.pl;    15. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego www.bezdotykowa.pl;    16. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego www.bezdotykowa.pl.    17. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej www.bezdotykowa.pl formy płatności;    18. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;    19. DOKUMENT SPRZEDAŻY – faktura VAT lub paragon, w zależności od wskazań Kupującego;    20. ZAŁĄCZNIKI – informacje o prawie odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy;    21. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;    22. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;    23. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;    24. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;    25. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje w posiadanie produkt będący przedmiotem zawartej Umowy;    26. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;    27. PRZEDMIOT UMOWY– wybrane przez Kupującego produkty, będące przedmiotem Umowy. Do zakresu przedmiotu Umowy zalicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, to jest usług świadczonych w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;    28. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcje systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań związanych z korzystaniem z portalu i Sklepu internetowego www.bezdotykowa.pl, to jest: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym www.bezdotykowa.pl; możliwość złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym www.bezdotykowa.pl, bez jednoczesnej obecności stron (złożenie zamówienia na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r.  poz. 138 ze zm.);    29. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez wypełnienie dostępnych pól formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;    30. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję danych;    31. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu.
III. REJESTRACJA
    1. Rejestracja w Sklepie internetowym www.bezdotykowa.pl jest dobrowolna i bezpłatna.    2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie internetowym Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje dane identyfikacyjne.    3. Użytkownik w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu Rejestracji w Sklepie internetowym zobowiązany jest podać następujące dane:1) Imię2) Nazwisko3) Adres e-mail4) Hasło5) Powtórz hasło
    4. Przesłanie przez Użytkownika wypełnionego w sposób skuteczny formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:1) zapoznaniem się przez Użytkownika z opisem i zakresem Usług świadczonych odpłatnie oraz warunkami ich świadczenia przez Administratora;2) zapoznaniem się przez Użytkownika z postanowieniami Regulaminu oraz ich akceptacją i zobowiązaniem się do ich przestrzegania;3) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, że wypełnienie formularza rejestracyjnego jest dobrowolne;4) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;5) upoważnieniem Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną, to jest danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, w celu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika oraz dla celów statystycznych Administratora.    5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik będący osobą fizyczną, może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Administrator wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Administratorowi lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie powyższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia jednocześnie następujące fakty:1) zgoda na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celach marketingowych jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;2) Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania;3) Udostępnienie Administratorowi przez Użytkownika będącego osobą fizyczną jego danych osobowych następuje poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.    6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych przez Użytkownika będącego osobą fizyczną, oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora lub reklamodawców współpracujących z Administratorem, na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym.    7. Użytkownik niebędący osobą fizyczną może w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora lub reklamodawców współpracujących z Administratorem na adres poczty elektronicznej tego Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym. Zgoda Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. Przy czym zgoda taka nie jest wymagana, o ile podany przez ww. Użytkownika niebędącego osobą fizyczną adres poczty elektronicznej jest jego podstawowym firmowym adresem e-mail, udostępnionym w szczególności na jego stronie internetowej.    8. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika. Weryfikacja może nastąpić w celu ustalenia, czy dane podane przez Użytkownika są zgodne z prawdą. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia Administratorowi przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę Administratora.    9. Podanie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub niepełnych uprawnia Administratora do odmowy potwierdzenia Rejestracji i przyjęcia zamówienia na Usługi świadczone odpłatnie lub, w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości w/w danych po rozpoczęcia świadczenia Usług, uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.    10. Użytkownik  jest zobowiązany do zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim swojego Hasła oraz nie jest uprawniony do jego udostępniania jakimkolwiek osobom trzecim. W przypadku udostępnienia Hasła przez Użytkownika jakiekolwiek nieuprawnionej osobie trzeciej, Administrator nie ponosi skutków za skutki powyższego udotępnienia, w szczególności skutki wynikające z posługiwania się danymi Użytkownika przez osoby trzecie.    11. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.    12. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest o ich aktualizację.    13. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony o ich aktualizację i poinformowania o tym Sklepu.    14. W celu dokonania pomyślnego zakupu w Sklepie internetowym Użytkownik zobowiązany jest do podania danych koniecznych do realizacji zamówienia, to jest następujących danych:1) Imię2) Nazwisko3) Adres4) Kod pocztowy5) Miasto6) Kraj7) Adres E-mail8) TelefonDane do wysyłki zamówienia dla osób fizycznych i firm1) Imię /Nazwa firmy2) Nazwisko/NIP3) Kraj4) Ulica5) Nr domu/mieszkania6) Miasto7) Kod pocztowy    15. Opcjonalnie Klient może podać dane płatnika, zgodnie ze wskazanymi określonymi w pkt. 3.    16. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza zamówienia zostaje określony sposób wysyłki.    17. Wysyłka zamówienia jest odpłatna. Szczegóły dotyczące płatności za wysyłkę zamówienia określa dział VI Regulaminu-  Realizacja Zamówienia.    18. Opcjonalnie Klient może również wprowadzić uwagi do składanego przez siebie zamówienia.
IV. ZAMÓWIENIA
    1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej www.bezdotykowa.pl.    2. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, powyższe informacje stanowią zaproszenie skierowane do potencjalnych Kupujących do zawarcia Umowy sprzedaży.    3. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, to jest ofertę złożoną Sprzedawcy przez Klienta.    4. Rejestracja i założenia Konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie www.bezdotykowa.pl. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji, korzystając z możliwości formularza zamówienia.    5. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.    6. „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.    7. Celem sfinalizowania zamówienia należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji określających odpowiednio parametry zamówienia dotyczące płatności i sposobu dostawy. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku konta poprzez podanie w formularzu danych niezbędnych do realizacji Umowy przez Sprzedawcę.    8. Kupujący składając zamówienie fakultatywnie może wprowadzić uwagi do składanego zamówienia,  poprzez ich umieszczenie we wskazanym do tego miejscu. W tym miejscu Kupujący może również wybrać inny adres dostawy niż adres wynikający z danych podanych przy rejestracji.    9. Po wypełnieniu koniecznych pól zamówienia należy wybrać przycisk „realizuj zamówienie”.    10. Po złożeniu prawidłowego Zamówienia, Kupujący uzyskuje dostęp do informacji o szczegółowych danych Zamówienia obejmujących: dane nabywcy i dane adresowe, kwotę zamówienia i formę jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez Kupującego elementów, w celu skutecznego złożenia Zamówienia należy wybrać przycisk „realizuj zamówienie”. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie przez Sklep internetowy mailowo na adres wskazany przez Kupującego zamówienia złożonego uprzednio przez Kupującego.    11. Kupujący może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w Zamówieniu, lub wycofać Zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.    12. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.    13. Datą wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest data odbioru przesyłki przez Kupującego.
V. SPOSÓB PŁATNOŚCI
    1. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).    2. Sprzedawca w ramach realizowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego transakcji przewiduje następujące rodzaje płatności:            1) Zapłata przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki lub w kasie punktu odbioru osobistego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień lub w szczególnych przypadkach odmowę sprzedaży produktów przy tej formie płatności.            2) Przedpłata przelewem na rachunek bankowy – po zarezerwowaniu zamówionych produktów, Klient otrzymuje na e-mail numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, zamówienie jest niezwłocznie przekazywane do magazynu Sprzedawcy w celu przygotowania wysyłki.            3) Przelew online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez serwis przelewy24  będący własnością PAYPRO Spółka akcyjna ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000-zł. Dostępne są następujące banki umożliwiające powyższą formę płatności: mTransfer, MultiTransfer, Przelew24BZWBK, Pekao24Przelew, BPH, Inteligo, Nordea, iPKO, ING, Raiffeisen Polbank , Millennium, BGŻ, Kredyt Bank, Citi Handlowy, Deutsche Bank, Getin Bank, Invest Bank, Meritum Bank, Eurobank, Alior Bank, Alior Sync, Crédit Agricole. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.    3. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.    4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień realizowanych na podstawie zamówień złożonych przez zmianą powyższych cen lub kosztów.    5. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.    6. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi wpłacając określoną w zamówieniu kwotę na poniższe konto bankowe: 15116022020000000102045504. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia, który znajduje się w mailowym potwierdzeniu Zamówienia przesłanym przez Sklep internetowy na adres wskazany przez Kupującego.
VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
    1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.    2. Dostawy są realizowane poprzez firmę kurierską UPS Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu i potwierdzeniu zamówienia przez Sklep internetowy www.bezdotykowa.pl i jest realizowana w ciągu 2-7 dni roboczych.    3. W niektórych przypadkach dostawa może wynosić do 14 roboczych dni. W takich przypadkach Kupujący jest informowany o tym przy potwierdzaniu zamówienia przez Sklep.    4. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu. Koszty dostawy na terenie Polski wynoszą aktualnie:1) 29. złote w przypadku opłaty zamówienia za pobraniem.2) 0. złotych w przypadku opłaty zamówienia o wartości poniżej 500 złotych dowolną formą płatności oprócz pobrania    5. Zamówienia realizowane są w dni robocze od 9.00 – 14:00.    6. W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 5 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą mailowy na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.    7. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.    8. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.    9. Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 22 ze zn. 1 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę, to jest kuriera, operatora pocztowego, spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwia i przyspiesza dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najkrótszym terminie ze Sprzedawcą telefonicznie: (+ 48)  500 093 550 bądź na adres e-mail: biuro@bezdotykowa.pl    10. Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.22 ze zn. 1 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę, to jest w obecności kuriera lub operatora pocztowego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie:  (+ 48)  500 093 550 bądź na adres e-mail: biuro@bezdotykowa.pl.    11. Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku bardzo ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu do momentu ich wydania Klientowi, ponosi Sprzedający.
VII. REKLAMACJE – RĘKOJMIA
    1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 22 ze zn. 1 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za wady fizyczne lub prawne Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego ( rękojmia).    2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.    3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.    4. W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.    5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:        1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;        2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;        3) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;        4) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym    6. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.    7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5 ppkt. 3) wyłącznie w sytuacji gdy:        1) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;        2) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;        3) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą    8. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.    9. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.    10. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:        1) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;        2) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;        3) żądać wymiany produktu na wolny od wad;        4) żądać usunięcia wady.    11. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.    12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument zobowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.    13. Sprzedawca zaleca, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć do zwracanej rzeczy opis niezgodności towaru z Umową.    14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.    15. Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 1) lub 2) może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.    16. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.    17. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.    18. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.    19. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.    20. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.    21. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania ego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.    22. Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.    23. Konsument, w przypadku opisanym powyżej, może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część związanych z tym kosztów w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.    24. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 ze zn. 1 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.    25. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 działu VII Regulaminu, Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.    26. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.    27. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.    28. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może od Sprzedawcy żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesu.    29. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.    30. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.    31. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.    32. Adresem reklamacyjnym do realizacji rękojmi jest: Nasz Serwis spółka z o.o., ul.Półłanki 31A, 30-740 Kraków.    33. Będąc Konsumentem możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR. Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę.    34. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
VIII. GWARANCJA
    1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego www.bezdotykowa.pl są objęte gwarancją Sprzedawcy oraz Producenta. Producent jak i Sprzedawca udzielają rocznej gwarancji na zakupiony produkt. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w dziale VII Reklamacja – Rękojmia.    2. Adresem do realizacji gwarancji jest: Nasz Serwis spółka z o.o., ul.Półłanki 31A, 30-740 Kraków.
IX. WYMIANA
    1. Kupującemu przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania produktu.    2. Koszty wysyłki w dwie strony, to jest do Sprzedawcy i do Kupującego, ponosi Kupujący.    3. Odsyłany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt.    4. Wymiana zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki przez Sklep nie później niż do 14 dni roboczych od daty otrzymania, pod warunkiem dostępności żądanego towaru.
X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW
    1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 oraz art. 35 Ustawy o prawach konsumenta , składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: biuro@bezdotykowa.pl bądź też listownie na adres: Nasz Serwis spółka z o.o., ul.Półłanki 31A, 30-740 Kraków.    2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem, dostępnym również pod adresem www.bezdotykowa.pl lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.    3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu należności.    4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.    5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.    6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym odstąpił od Umowy.    7. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.    8. Sprzedawca ma obowiązek zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez Konsumenta tylko w przypadku otrzymania przez niego towaru wadliwego.     9. Koszty takiej wysyłki pokrywa Sprzedawca, a jej wartość określona jest przez cennik usług powszechnych Poczty Polskiej w obrocie krajowym i zagranicznym i wynosi do 30. zł.    10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.    11. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:        1) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu numeru konta podanego przez Konsumenta przy składaniu reklamacji.        2) w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;        3) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;    12. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.    13. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.    14. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta .    15. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.    16. Konsumentowi, w odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:        1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy        2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;        3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;        4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;        5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;        6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;        7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;        8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;        9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;        10) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy        11) o prenumeratę;        12) zawartej na drodze aukcji publicznej;        13) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;        14) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
XI. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
    1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bezdotykowa.pl następujące Usługi Elektroniczne:1) założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym2) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz.    2. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.    3. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawarte są na czas nieoznaczony.    4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.    5. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana minimalna rozdzielczość monitora 1200x800 pikseli.    6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym nie zamówionej informacji handlowej.    7. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego www.bezdotykowa.pl poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: biuro@bezdotykowa.pl lub pisemnie na adres: Nasz Serwis spółka z o.o., ul.Półłanki 31A, 30-740 Kraków. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia złożenia reklamacji.    8. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bezdotykowa.pl lub pisemnie na adres: Nasz Serwis spółka z o.o., ul.Półłanki 31A, 30-740 Kraków.    9. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.    10. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.    11. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.    12. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.
XII. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    1. Dane osobowe zawarte w Formularzu Rejestracyjnym, Administrator przechowuje i przetwarza w sposób oraz w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzenie, Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz z ustawą z dna 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.    2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest: Nasz Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul.Półłanki 31A, 30-740 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000297616, NIP:  6792956756, REGON: 120596474, Kapitał zakładowy: 50.000-zł.    3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia przez Administratora usług wymagających zarejestrowania w Sklepie internetowym.    4. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem Umowy, w tym założeniem konta w Sklepie internetowym, będą przetwarzane w następujących celach:a) zawarcia i realizacji Umowy, w tym świadczenia usług koniecznych do wykonania Umowy, b) prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,c) archiwizacji, d) prowadzenia działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, e) udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski.    5. Państwa dane osobowe są także przetwarzane dla wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów Administratora lub odbiorców danych oraz w celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.    6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest jedna z poniższych przesłanek:a) udzielona zgoda;b) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;c) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;d) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów,  realizowanych przez Administratora, w tym udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.    7. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych przez Sklep internetowy, na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.    8. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:a) procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w jego imieniu;b) podmiotom współpracującym oraz kontrahentom Administratora, w zakresie koniecznym do realizacji celów przekazania danych osobowych opisanych wyżej;c) firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać przesyłki do Państwa;d) kancelariom prawnym, którym Administrator zlecił np. prowadzenie postępowania;e) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; f) podmiotowi, który jest odpowiedzialna za obsługę danego produktu lub serwisu internetowego;g) podmiotowi realizującego płatności elektroniczne, to jest na rzecz Administratora obsługiwanego przez serwis przelewy24  będący własnością PAYPRO Spółka akcyjna, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000-zł PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000274399, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań; dane będą przetwarzane w celu obsługi płatności.9. Państwa dane będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na FB, czyli w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu oprogramowania stosowanego do realizacji profilowania (np. Google Analitics).10. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
a) przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas, w szczególności przepisy ustawy o rachunkowości oraz ustawy Ordynacja podatkowa,b) okres przez jaki są świadczone usługi,    c) okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora wynikających z umów zawartych przy Państwa udziale,d) okres, na jaki została udzielona zgoda.
11. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,b) sprostowania danych, c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,d) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,f) przeniesienia Państwa danych osobowych.    12. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.    13.  Administrator korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowny to profilowanie. Profilowanie jest wykonywane w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Na podstawie danych z profilowania możliwe jest skonstruowanie odpowiednich informacji marketingowych oraz ofert, jakie Państwo będą otrzymywać, to jest ofert dopasowanych do Państwa potrzeb.    14. Administrator stosuje wszelkie prawem wymagane zabezpieczenia dotyczące ochrony danych osobowych. Wymogi dotyczące ochrony danych osobowych określone są w szczególności przez następujące przepisy:a) ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.  z 2017 r. , poz. 1219 ze zm.) oraz  b) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
XIII. TECHNICZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA 
    1. Dane chronione są w szerokim zakresie, z przyjętą w takich przypadkach starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Stosujemy bezpieczne mechanizmy ochrony przekazywania/przesyłu informacji o danych osobowych. Dane chronione są przy wykorzystaniu najlepszych, zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. serwer na którym znajduje się oprogramowanie jest usytuowany w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników Administratora zajmująca się administracją bazy.    2. Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem bezpiecznych mechanizmów ochrony przekazywania/przesyłu informacji o danych osobowych. Transmisja informacji o danych osobowych odbywa się w protokole SSL (Secure Socket Layer v3). Metoda ta polega na kodowaniu i dekodowaniu danych pomiędzy przeglądarką klienta a serwerem. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną witryną - stosującą protokół SSL- wysyłany jest do użytkownika komunikat o bezpiecznym połączeniu oraz pojawia się symbol kłódki (w zależności od przeglądarki w różnym miejscu- może to być w prawej części paska stanu lub na pasku nawigacji). Do weryfikacji bezpieczeństwa witryny SSL stosuje się certyfikaty tożsamości, które pozwalają na sprawdzenie uprawnień serwerów i użytkowników. Certyfikaty wydają firmy badające i potwierdzające zastosowanie bezpiecznych rozwiązań na stronie WWW.   3. Dane gromadzone są i przechowywane na serwerach, które nie maja dostępu do sieci publicznej.    4. Płatności internetowe obsługiwane są przez:  serwis przelewy24  będący własnością PAYPRO Spółka akcyjna, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000-zł. Wszelkie poufne dane dotyczące Państwa płatności są jedynie w centrum autoryzacyjnym serwisu przelewy24 i nie są nam ujawniane.    5. Wysokie bezpieczeństwo dla transakcji elektronicznych zapewniane jest przez zastosowanie silnych zabezpieczeń transakcji. W przypadku e-przelewów zostaniecie Państwo przekierowani na stronę logowania wybranego banku i będziecie mogli bezpośrednio na witrynie bankowej zlecić dokonanie płatności.
XIV. POLITYKA PRYWATNOŚCI
    1. Administrator w pełni szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich Klienów Sklepu internetowego. Administrator zachowuje szczególna dbałość o przetwarzanie i ochronę danych osobowych Klientów w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z transakcji w ramach Sklepu internetowego.     2. Administrator wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu zapobieganie ingerencji osób trzecich w prywatność Klientów.     3. Administrator stosuje mechanizm plików "cookies", które zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu rozpoznawanie Klienta przy ponownym korzystaniu z usług Sklepu internetowego. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta  oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klienta, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.     4. Szczegółowe informacje dotyczące działań podejmowanych w ramach ochrony danych osobowych Klientów oraz mechanizmów stosowania plików „cookies” opisuje Polityka prywatności, zamieszczona na stronie Sklepu internetowego www.bezdotykowa.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.    5. Wszelkie pytania związane z Polityką prywatności należy kierować do Administratora drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:Nasz Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul.Półłanki 31A, 30-740 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000297616, NIP:   6792956756, REGON:  120596474, Kapitał zakładowy: 50.000-zł,  strona internetowa: www.bezdotykowa.pl, adres poczty elektronicznej: biuro@bezdotykowa.pl

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.    2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto zarejestrowane w ramach Sklepu internetowego www.bezdotykowa.pl.    3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.22 ze zn. 1 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.    4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 ze zn1 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.    5. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:        1) telefon: (+48)  500 093 550  w godz. 9-16 w dni robocze        2) e-mail: biuro@bezdotykowa.pl        3) pisemnie na adres: Nasz Serwis spółka z o.o., ul.Półłanki 31A, 30-740 Kraków.    6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego www.bezdotykowa.pl.    7. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.    8. Nazwa Sklepu internetowego www.bezdotykowa.pl, adres pod którym jest dostępny: www.bezdotykowa.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.    9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.